سرفصلهای دوره آموزش ماساژ شیاتسو ( طب فشاری )

• آشنایی با تاریخچه و تعریف ماساژ شیاتسو
• آشنایی با موارد کاربرد و عدم کاربرد ماساژ
• اشنایی با چاکراه و مریدین و انرژی
• آموزش جایگاه نقاط فشاری و نحوه تحریک