سرفصلهای ماساژ سر و صورت

- آشنایی کامل با آناتومی و فیزیولوژی سر و صورت
- آموزش تکنیک های ماساژ سر
- آموزش تکنیک های ماساژ صورت
- آموزش نقاط قشاری ماساز سر و صورت
- آشنایی با روغن های پرکاربرد در زیبایی و سلامت صورت
- آشنایی با ساخت ماسک های زیبایی و سلامت گیاهی صورت