سرفصلهای دوره آموزش ماساژ بازتاب درمانی (رفلکسولوژی)

• آشنایی با بازتاب درمانی
• ضرورت پرداختن به طب مکمل و انواع طب مکمل
• تاریخچه و تعریف ماساژ بازتاب درمانی از دیگاه های مختلف
• آشنایی با موارد کاربرد و کنتراندیکاسیون ماساژ بازتاب درمانی
• آشنایی با تئوری های ماساژ بازتاب درمانی
• آشنایی با اثرات کلی، روانی و جسمی ماساژ بازتاب درمانی
• مشاوره و برنامه ریزی برای درمان
• اصول آماده سازی ( شستشوی کف پا - استفاده از پودرها و روغنها و کرمها- ارگونومی )
• تکنیک های آرام سازی
• معاینه ( مشاهده، لمس، بررسی نقطه به نقطه )
• تکنیک های فشار، واکنش های احتمالی حین و پس از درمان
• آشنایی با آناتومی پا و دست
• آشنایی با روغن های پرکاربرد در ماساژ
• آموزش جایگاه نقاط بازتابی و نحوه تحریک
• سیستم های بدن و بازتاب درمانی
• نقاط بازتابی ( سیستم عصبی، سیستم لنفاوی، سیستم غدد اندوگرین، چشم وگوش )
• آموزش جایگاه نقاط بازتابی و نحوه تحریک
• نقاط بازتابی ( سیستم گوارش، سیستم اسکلتی عضلانی، سیستم تنفس )