سرفصلهای دوره آموزش تدبیر الادهان(روغن و اسانس گیری تخصصی)

- قوانین ترکیب روغن های مرکب
- مزاج داروهای مرکب
- علت ترکیب روغن های مفرد
- ممنوعات ترکیب روغن ها
- تدابیر ماتقدم ترکیب
- اخذ روغن اجزای معدنیه با تقطیر
- روغنهای مرکب
- تصفیه و رنگ بری و بو گیری
- ۵۰ نمونه ساخت روغنهای مرکب آبدست:
- روغن معرق - روغن محلل - مسکن اوجاع - منوم - ضد لک - ملحم - مسمن و....