سرفصل های دوره آناتومی سطح 2

1–آناتومي سر و گردن (12 ساعت)

استخوان شناسي: فرونتال – اتموئيد – اسفنوئيد – اوكسپيتال – پاريتال – تمپورال – استخوانهاي صورت – سوراخهاي قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها. سر و گردن: نيامهاي گردن – عضلات فوقاني و تحتاني هيوئيد – كاروتيد – ژوگولر – واگ – شاخه هاي كاروتيد – غده تحت فكي – حنجره – اسكالن ها – سمپاتيك گردن – عروق زير ترقوه اي – ناحيه پاروتيد – عضلات صورت – ناحيه ماستروتمپورال – ناحيه پتريگوماگزيلار - عصبهاي ماگزيلاري و مانديبولار – حلق – حفره دهان – حفره هاي بيني – چشم – گوش – مفاصل سر و گردن

2–دستگاه اعصاب مركزي (8 ساعت)

كليات: نورون – سيناپس – رويان شناسي اعصاب مركزي نخاع شوكي رمبانسفال: پياز نخاع – پل وارول – مخچه – بطن چهارم مغز مياني پرزانسفال: ديانسفال – تلانسفال – ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد نيمكره هاي مغز – بطن طرفي – رابطه هاي بين نيمكره ها – شيار بيشا. مننژها گردش خون در دستگاه عصبي مركزي دستگاه عصبي خودكار راه هاي عصبي: راههاي حس سطحي – راههاي صعودي حس – دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشائي – راه حس بينائي – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي