سرفصل های دوره آناتومی سطح 3

1 – آناتومي اندام فوقاني (7 ساعت)

استخوان شناسي: ترقوه – اسكاپول – بازو – زنداعلي – زند سفلي – مچ و دست – جدار و محتويات حفره زيربغل – ناحيه قدامي بازو – ناحيه اسكاپول – خلف بازو – قدام ساعد – خلف ساعد – دست – مفاصل اندام فوقاني

2 – آناتومي اندام تحتاني (8 ساعت)

استخوان شناسي: خاصره – ران – كشكك – درشت ني – نازك ني – پا عروق و عضلات قدام ران – ناحيه سريني – خلف ران – ناحيه پوپليته قدام و خلف ساق – پا – مفاصل اندام تحتاني