تعرفه خدمات سلامتکده طوبی ( مطابق با دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران )