سرفصل های دوره آناتومی سطح 1

تاریخ استخراج روغن - ابزار شناسی در تدبیرالادهان (روغن ها)

1– سينه (6 ساعت)

ستون مهره اي – دنده ها – جناغ – جدار سينه – ريه – جنب – قلب – مدياستن

تاریخ استخراج روغن - ابزار شناسی در تدبیرالادهان (روغن ها)

2– شكم (10 ساعت)

جدار شكم – صفاق – معده و دوازدهه – كبد – مجاري صفراوي – پانكراس – روده ها (روده كوچك، بزرگ، ركتوم و مجراي آنال) – عروق بزرگ و عروق احشائي – سيستم سمپاتيك شكمي – لنفاتيك شكمي – عضلات پشتي

تاریخ استخراج روغن - ابزار شناسی در تدبیرالادهان (روغن ها)

3- دستگاه ادراري تناسلي درمرد و زن (6 ساعت)

كليه ها – حالبها – مثانه – مجراي ادرار در مرد – پروستات – بيضه و مجاري دفرنس و كيسه هاي سمينال – تخمدانها – رحم – لوله هاي رحم و وسائل تثبيت رحم – واژن – وولو – پرينه